Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kapp Nederland B.V., statutair gevestigd te Spijkenisse en kantoorhoudende te Dordrecht.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

 • Kapp Nederland: gebruiker van deze algemene voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper, aannemer en installateur;
 • Opdrachtgever: wederpartij van Kapp Nederland, opdrachtgever, koper;
 • Overeenkomst: de tussen Kapp Nederland en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst;
 • Offerte: het schriftelijk door Kapp Nederland aan de Opdrachtgever gedane aanbod;
 • Order: de schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever aan Kapp Nederland;
 • Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Kapp Nederland aan de Opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

2.1: Deze voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  werkzaamheden  van Kapp Nederland en iedere offerte, opdracht, aanbieding en overeenkomst  tussen Kapp Nederland en de Opdrachtgever en elke overeenkomst die daarvan het gevolg kan zijn voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk   en schriftelijk is afgeweken.

2.2: De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3: Op alle volgende overeenkomsten tussen Kapp Nederland en Opdrachtgever zijn steeds de onderhavige voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze in een dergelijke volgende overeenkomst al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard en ongeacht of de voorwaarden voor of bij het sluiten van  de betreffende overeenkomst ter hand zijn gesteld.

2.4: Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1: Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2: Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn vrijblijvend. Kapp Nederland behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

3.3: De prijzen in de offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, montage- en verpakkingskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.4: Indien Kapp Nederland voor verzending van de gekochte zaken zorg draagt brengt Kapp Nederland steeds de transport- en verpakkingskosten bij de Opdrachtgever afzonderlijk in rekening.

3.5: Een samengestelde prijsopgave verplicht Kapp Nederland nimmer tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6: Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

3.7 Een Overeenkomst met Kapp Nederland komt tot stand
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Kapp Nederland gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door de Opdrachtgever;

3.8: Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Kapp Nederland daaraan niet gebonden. De voorgaande zin is eveneens van toepassing indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van het aanbod afwijkt. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kapp Nederland nadrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

3.9: Kapp Nederland behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.10: Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. Reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.11: Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn en in te staan voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid c.q. volmacht. Deze persoon is – in geval de vertegenwoordigingsbevoegdheid mocht blijken te ontbreken – gehouden aan Kapp Nederland alle schade te vergoeden die het gevolg is van onbevoegd optreden namens de andere natuurlijke en/of rechtspersoon tenzij en voor zover die andere natuurlijke of rechtspersoon de overeenkomst bekrachtigt en nakomt.

Artikel 4: Gegevens Opdrachtgever

4.1: Opdrachtgever is te allen tijde volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in de aanvraag vermelde of daarbij dan wel in aanvulling daarop gevoegde gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen procesbeschrijvingen, procesparameters, chemische en fysische eigenschappen van te gebruiken of te bewerken vaste of vloeibare stoffen en grondstoffen c.q. halffabricaten, alles in de ruimste zin van het woord. Kapp Nederland zal de aanbieding baseren op de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens en is nimmer gehouden zelfstandig onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van die gegevens als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid.

Artikel 5: Modellen/afbeeldingen

5.1: Is aan de Opdrachtgever een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

5.2: De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst/montage/installatie

6.1: Kapp Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.

6.2: Kapp Nederland stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3: Kapp Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kapp Nederland is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid zo klaarblijkelijk is dat Kapp Nederland in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder waarschuwing tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 4 alsook terzake de functionele geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en dergelijke.

6.4: Kapp Nederland heeft het recht ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten c.q. zaken te laten leveren door derden. Kapp Nederland is gerechtigd om met werking jegens Opdrachtgever de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden te aanvaarden en kan zich jegens Opdrachtgever op de in die algemene voorwaarden voorkomende bepalingen jegens Opdrachtgever beroepen.

6.5: Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige dan wel onjuiste uitvoering daarvan.

6.6: De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Kapp Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kapp Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Kapp Nederland zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7: Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kapp Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.8: Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Kapp Nederland voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

6.9: Indien door Kapp Nederland of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.10: De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Kapp Nederland tijdig kan beschikken over:

 • het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en
  hulpmiddelen;
 • aansluitmogelijkheden voor apparatuur.

6.11: De Opdrachtgever vrijwaart Kapp Nederland voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7: Transport en levering

7.1: Kapp Nederland bepaalt de wijze van transport en verpakking, tenzij daartoe door de Opdrachtgever nadrukkelijke schriftelijke aanwijzingen zijn gegeven, welke aanwijzingen door Kapp Nederland schriftelijk zijn aanvaard. In het geval de Opdrachtgever de wijze van transport en verpakking heeft voorgeschreven draagt opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijkheid.

7.2: Levering van zaken geschiedt af magazijn te Dordrecht van Kapp Nederland, tenzij anders overeengekomen.

7.3: Indien Kapp Nederland de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Kapp Nederland laatst bekende door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres.

7.4: De Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij de Opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door de Opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Kapp Nederland en komen de zaken vanaf dat ogenblik voor risico van opdrachtgever

7.5: Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of de overeengekomen (termijn)betaling nog niet door opdrachtgever is betaald c.q. de door Kapp Nederland voor de levering verlangde zekerheidstelling niet is verstrekt, is Kapp Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 3 weken afneemt en daartoe alle voorwaarden vervult, is Kapp Nederland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de zaken aan een derde te verkopen. Indien zulks niet mogelijk is of ondanks redelijke pogingen niet slaagt is Kapp Nederland gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Kapp Nederland lijdt door het voor rekening en risico opslaan van de zaken c.q. de schade die Kapp Nederland lijdt bij ontbinding door verkoop aan een derde of vernietiging lijdt komt voor rekening van de Opdrachtgever vermeerderd met de kosten van transport en opslag alsook de premies van eventueel afgesloten verzekeringen onverminderd het recht op vergoeding van de wettelijke rente

7.6: Indien Kapp Nederland gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Kapp Nederland ter beschikking heeft gesteld.

7.7: Levertijden en/of uitvoeringsperiode worden te allen tijde bij benadering vastgesteld. Indien Kapp Nederland een termijn of kalenderdatum voor levering heeft opgegeven, is deze te allen tijde indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 8 Oplevering, onderzoek, reclames

8.1: De Opdrachtgever is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Kapp Nederland. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Kapp Nederland in staat is adequaat te reageren.

8.2: Indien de Opdrachtgever binnen 8 dagen geen klachten schriftelijk aan Kapp Nederland kenbaar heeft gemaakt, wordt zij geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

8.3: Het werk wordt voorts geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de Opdrachtgever is gesteld of door de Opdrachtgever in gebruik is genomen en wel op het eerste van beide tijdstippen

8.4: De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
 • afwijkingen als gevolg van in de catalogus/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.

8.5: Kapp Nederland zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen.

8.6: Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapp Nederland. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

8.7: Indien een klacht gegrond is, zal Kapp Nederland het geleverde herstellen of vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Kapp Nederland is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde. Herstel of vervanging dan wel vergoeding van de kosten van herstel of vervanging door Kapp Nederland aan opdrachtgever vindt/vinden plaats op de plaats van aflevering op grond van de overeenkomst tussen Kapp Nederland en Opdrachtgever c.q. worden berekend op basis van herstel of vervanging op de overeengekomen plaats van aflevering. Alle (meer)kosten die Kapp Nederland en/of de fabrikant maakt om herstel of vervanging uit te voeren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats van aflevering komen voor rekening van opdrachtgever en Kapp Nederland is nimmer gehouden deze (meer)kosten aan de Opdrachtgever te vergoeden indien herstel of vervanging door Opdrachtgever zelf of een derde in diens opdracht plaatsvindt.

8.8: Indien de klacht ongegrond is Kapp Nederland gerechtigd aan Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte kosten ter behandeling van de klacht waaronder de kosten van interne dossierbehandeling, buitengerechtelijke en/of advocaatkosten en kosten van onderzoeken door derden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Risico-overgang

9.1: Indien de Opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen dan wel niet alle voorwaarden voor aflevering vervult, zijn de vorderingen van Kapp Nederland, inclusief kosten van transport en opslag, op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.2: Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

9.3: Indien Kapp Nederland voor transport en/of verzekering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1: Alle door Kapp Nederland geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Kapp Nederland totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Kapp Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2: De Opdrachtgever is verplicht op een eerste verzoek van Kapp Nederland aan de (eind)afnemer van de Opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat Kapp Nederland de eigendom volledig heeft voorbehouden.

10.3: De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4: Door Kapp Nederland geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.5: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Kapp Nederland zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen en voorts gehouden aan de betreffende derden mede te delen dat Kapp Nederland van deze zaken eigenaar is en voorts al het mogelijke te doen tot voorkoming van of opheffing van dergelijke beslagen c.q. daarop gevestigde rechten.

10.6: Voor het geval dat Kapp Nederland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Kapp Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kapp Nederland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen en verleent Opdrachtgever aan die terugname ook volledige medewerking

Artikel 11: Overmacht

11.1: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2: Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kapp Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kapp Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kapp Nederland of haar toeleveranciers, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, import- en exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

11.3: Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4: Voor zoveel Kapp Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kapp Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1: Kapp Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de overeenkomst Kapp Nederland ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of nadien verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Artikel 7.5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12.2: Kapp Nederland is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig op het overeengekomen tijdstip nakomt of bij gebreke van een voor nakoming bepaald tijdstip ondanks dat door Kapp Nederland aan opdrachtgever een redelijke termijn van maximaal drie weken daartoe is gesteld niet alsnog binnen die gestelde termijn de verplichtingen uit de overeenkomst volledig nakomt;

12.3: Kapp Nederland is voorts gerechtigd om indien Kapp Nederland de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort op grond van het in artikel 11.1 bepaalde de Overeenkomst te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever niet binnen de daartoe door Kapp Nederland gestelde termijn van maximaal drie weken heeft bewerkstelligd dat de feiten en omstandigheden die tot de opschorting hebben geleid zijn opgeheven en/of
b) indien Opdrachtgever niet alsnog binnen een door Kapp Nederland te stellen redelijke termijn van maximaal drie weken alsnog zekerheid heeft gesteld voor de nakoming;

12.4: Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Kapp Nederland tot schadevergoeding op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kapp Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst onverminderd het recht van Kapp Nederland op vergoeding door Opdrachtgever van alle schade en kosten die door deze opschorting zijn of nog zullen worden veroorzaakt.

Artikel 13: Annulering

13.1: Indien de Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, tot annulering van de overeenkomst overgaat, is de Opdrachtgever aan Kapp Nederland tenminste verschuldigd een bedrag ter grootte van 25% van de overeengekomen prijs , onverminderd het recht van Kapp Nederland op aanvullende schadevergoeding inclusief gederfde winst indien de door Kapp Nederland geleden schade meer bedraagt dan 25% van de overeengekomen prijs.

13.2: Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 14: Prijs, prijsverhogingen, meerwerk en kostenverhogende omstandigheden

14.1: Elke prijsopgave door Kapp Nederland is vrijblijvend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De prijsopgaven gelden voor levering af magazijn van Kapp Nederland te Dordrecht.

14.2: Kapp Nederland heeft recht op vergoeding van meerwerk c.q. verhoogde kosten van uitvoering indien:
a) opdrachtgever of personen namens de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het werk hebben opgedragen en Kapp Nederland op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijswijziging heeft gewezen tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zich zelf had moeten begrijpen;
b) indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan Kapp Nederland kan worden toegerekend, en Kapp Nederland zo spoedig mogelijk na het ontstaan of aan het licht komen Opdrachtgever voor de noodzaak van de kostenverhoging heeft gewaarschuwd.
Fouten en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 4 worden te allen tijde aan Opdrachtgever toegerekend.

14.3: Kapp Nederland mag prijsstijgingen opgekomen na het uitbrengen van een offerte doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/levering van de zaken prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

14.4: De prijzen van Kapp Nederland zullen jaarlijks met een inflatiecorrectie worden aangepast.

14.5: Kapp Nederland zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Kapp Nederland zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

14.6: Kennelijke fouten in de prijsstelling en/of facturering die aan de hand van een geldige prijslijst kunnen worden aangetoond, kunnen door Kapp Nederland ook achteraf worden gecorrigeerd en doorberekend.

Artikel 15: Betaling en zekerheid

15.1: Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Kapp Nederland aan te geven wijze bankrekeningnummer en in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.2: Kapp Nederland is te allen tijde gerechtigd alvorens tot uitvoering van de overeenkomst of tot aflevering van zaken over te gaan van Opdrachtgever te verlangen dat deze een voor Kapp Nederland genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van de overeenkomst met inbegrip van bijkomende rente en kosten op vergoeding waarvan Kapp Nederland ingevolge de overeenkomst, deze voorwarden en/of de wet recht heeft.

15.3: Bezwaren tegen de facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Kapp Nederland te worden gebracht, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben aanvaard. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Elk recht op opschorting of verrekening met de aan Kapp Nederland verschuldigde factuurbedragen is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.4: Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

15.5: In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, dood, toelating van de Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kapp Nederland op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.6: Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 16: Incassokosten

16.1: Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.

16.2: Indien Kapp Nederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 17: Garantie

17.1: De door Kapp Nederland geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant van de zaak wordt aangegeven.

17.2: Kapp Nederland verstrekt aan de directe Opdrachtgever een garantie, met betrekking tot de installatie en onderdelen tot 12 maanden na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

17.3: Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen.

17.4: Deze garantie is steeds beperkt tot:

 • fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door de Opdrachtgever of een derde;
 • fabrieksgarantie;
 • leveringen aan opdrachtgevers in de EU;
 • tot herstel of vervanging van de geleverde zaak.

17.5: Deze garantie vervalt

 • bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 • bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door de Opdrachtgever of een derde aan of van het geleverde;
 • indien het gekochte niet jaarlijks wordt onderhouden c.q. gekeurd.

17.6: Zolang de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 18: Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1: Indien Kapp Nederland aansprakelijk mocht zijn voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

18.2: Indien door Kapp Nederland geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Kapp Nederland jegens de Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

18.3: Kapp Nederland is nimmer aansprakelijk voor:

 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde zaken;
 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door een Opdrachtgever of een derde;
 • voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
 • schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de Opdrachtgever of derde van het geleverde of niet naleving van de
  gebruiksvoorschriften.

18.4: Indien Kapp Nederland aansprakelijk is voor schade, en de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust valt onder de dekking van een verzekering is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kapp Nederland daadwerkelijk te verstrekken uitkering, althans in elk geval is de aansprakelijkheid van Kapp Nederland te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.5: Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Kapp Nederland te worden ingediend.

18.6: De Opdrachtgever dient vooraf zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor zij het geleverde gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het geleverde niet geschikt is voor het doel, kan de Opdrachtgever Kapp Nederland niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.

18.7: De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kapp Nederland of haar ondergeschikten.

18.8: De Opdrachtgever vrijwaart Kapp Nederland tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Kapp Nederland haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1: Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Kapp Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

19.2: Alle door Kapp Nederland verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kapp Nederland worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 20: Vertalingen van deze voorwaarden

20.1: Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21: Geschillen

21.1: Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst betreffende de totstandkoming, uitleg, uitvoering van die overeenkomst of anderszins, alsook alle overige geschillen tussen partijen, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Kapp Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2: Er is sprake van een geschil indien één der partijen zulks nadrukkelijk heeft gesteld.

Artikel 22: Toepasselijk recht

22.1: Op elke overeenkomst tussen Kapp Nederland en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23: Deponering

23.1: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 4 maart 2015 onder nummer AL 17/2015